“TÁNCOLJ AZ ESKÜVŐMÖN!” ONLINE PÁLYÁZAT

Szabályzat

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

A Táncolj az esküvőmön pályázat (”Pályázat”) szervezője a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány Közhasznú Szervezet (székhely: 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) (”Szervező”).

A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Café PR Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Pályázaton kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt, korhatárra tekintet nélkül (”Pályázó”). A 18. életévét be nem töltött, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes pályázók esetében a pályázaton történő részvételhez törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A pályázati részvételhez valós adatokkal való regisztráció, a pályamű jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartamban történő beküldése és a pályamű Szervező általi jóváhagyása szükséges.

2.2 A résztvevők a pályázaton való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen szabályzat rendelkezéseit.

2.3 Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Pályázó harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait, illetve közérdeket, közerkölcsöt vagy a Szervező érdekeit sértő pályaművet tölt fel, jogosult a Pályázó kizárására és a pályamű azonnali törlésére.

2.4 A Pályázó kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Pályázaton. Egy pályázó a pályázat időtartama alatt három, bármely kategóriában (fotó, rajz, videó) feltöltött Pályázat felötlésére jogosult. A pályázat online felületen kerül lebonyolításra, ezért csak és kizárólag a www.beh.hu oldalon kialakított pályázati feltöltő rendszeren keresztül felöltött pályaművek vehetnek részt a pályázaton. Egyéb módon beérkezett pályázatokat nem áll módjában elfogadni a Szervezőnek.

2.5 A jelen szabályzatban nem szabályozott, pályázattal kapcsolatos kérdésekben felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

2.6 A Pályázók a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját, valós adataik megadásával küldenek be a Pályázatra. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból. A Pályázatokat a szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Pályázat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a részvételből kizárhatja.

2.8 A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9 Nem vehetnek részt a Pályázaton a Szervező és a Lebonyolító dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2013. szeptember 26. – 2013. november 10. napjáig tart.

A pályázatok feltöltésének határideje: 2013. november 10. 23 óra 59 perc

4. A PÁLYÁZAT MENETE

4.1 A Pályázat keretében a pályázóknak a Béres Egészség Hungarikum Program Táncolj az esküvőmön! szlogenjét kell minél kreatívabb egyedi, módon megjelenítve üzenniük szüleiknek, nagyszüleiknek egy saját maguk által készített videón, rajzon vagy fotón, A pályáműveket a www.beh.hu oldalon keresztül tölthetik fel.

4.2 A feltöltött pályaművek nem kerülnek azonnal közzétételre, a Szervező a feltöltést követő 4 munkanapon belül megtekinti a pályaművet, amelynek során megvizsgálja, hogy azok nem tartalmaznak-e sértő, obszcén elemeket. Amennyiben nem tartlamaz ilyen elemeket, úgy a Szervező nyilvánossá teszi a pályaművet a www.beh.hu oldal pályázati felületén. Amennyiben a Szervező a pályamű megtekintése után úgy ítél megi, hogy az nem megfelelő a pályamű indokolás nélkül kizárható a pályázatból.

4.3 A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felületen feltüntetett személyes adatok kitöltése, nyilatkozatok és Adatvédelmi szabályok elfogadása.

4.4 18 életévét be nem töltött, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy csak abban az esetben vehet részt a Pályázaton, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat az alábbi link alatt érhető el: Tancolj_az_eskuvomon_palyazat_nyilatkozat_kiskoruaknak. A kitöltött és törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot az [email protected] e-mail címre kell visszaküldeni elektronikus formában (scannelve vagy lefotózva). A Szervezőnek csak ezt követően áll módjában nyilvánossá tenni a pályaművet a weboldalon. A Nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelennek tekintendő.

4.5 Amennyiben a pályaműben harmadik személy bármilyen formában megjelenítésre kerül, a Pályázónak rendelkeznie kell a pályaműben szereplő személyek engedélyével ahhoz, hogy a harmadik személy(eke)t megjelenítő pályaművet feltölthesse.

Pályázati kategóriák és technikai paraméterek

1. Videó:

max. 3 perces videó üzenetet készíts maximum 1 GB méretben, .avi, .mp4 vagy .mpeg formátumban

2. Rajz

maximum 5 MB méretben, jpg, jpeg formátumban és minimum 800 pixel szélességben

3. Fotó

maximum 5 MB méretben, jpg, jpeg formátumban és minimum 800 pixel szélességben

5. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai: Dr. Béres József, a Béres Egészség Hungarikum Program alapítója, Dr. Béres Klára, a Béres Gyógyszergyár Zrt. kommunikációs igazgatója, Balassa Levente, életegyensúly tanácsadó és Simon Zoltán, kreatív szakember. A zsűri az alkotások tartalmát és formáját egyaránt értékeli, melynek keretében vizsgálja, hogy mennyire sikerült kifejező, egyedi és kreatív módon megfogalmazni a szülőknek szóló üzenetet. Minden kategóriában három helyezett kerül kiválasztásra, a fődíjat dr. Béres József választja ki az alapján, hogy kinek az üzenete tükrözi leginkább a Táncolj az esküvőmön! kampány céljait.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

Fődíj: 4 személyes 2 éjszakás üdülés az erdőbényei Magita Hotelben, valamint egy bórkostóló a Béres Szőlőbirtok és Pincészetben

Rajz Kategória

1. díj Samsung Galaxy Tab 2 10.1

2. díj Sony DSC W 730 Fényképezőgép

3. díj 10 000 forintos Dechatlon ajándékutalvány

Fotó Kategória

1. díj Samsung Galaxy Tab 2 10.1

2. díj Sony DSC W 730 Fényképezőgép

3. díj 10 000 forintos Dechatlon ajándékutalvány

Videó kategória

1. díj Samsung Galaxy Tab 2 10.1

2. díj Sony DSC W 730 Fényképezőgép

3. díj 10 000 forintos Dechatlon ajándékutalvány

A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

6.1. Amennyiben a nyertes pályamű a jelen szabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Pályázó az 5.3. és 5.4 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szervező új nyertest választ.

6.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

6.3 A Lebonyolító a nyerteseket legkésőbb a Pályázat eredményének kihirdetését követő 5 munkanapon belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Pályázó köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri, valamint a szükséges adatokat (Név, lakcím, adószám) megadni, ellenkező esetben a nyertes Pályázó Pályázata kizárásra kerül, és Szervező új nyertest hirdet. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Pályázót a regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Pályázó az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, és Lebonyolító jogosult új nyertest választani és a nyereményt neki átadni.

6.4 A Nyereményt a Szervező postán juttatja el a nyertesnek a Pályázó által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményét nem veszi át a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető, a nyeremény átvételére további 10 napon belül személyesen van lehetőség a Szervező székhelyén (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) hétköznapokon 9:00-16:00 között az [email protected]  e-mail címen keresztül történt előzetes időpont egyeztetést követően. A Szervezőnek 10 napon túl nem áll módjában újabb lehetőséget biztosítani a nyeremény átvételére.

6.5 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6.6 Szervező felhívja a nyertes Pályázó figyelmét, hogy amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére a sérülés kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

6.7 A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázót akinek a részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázat során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.

8. ADATVÉDELEM

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el: Tancolj_az_eskuvomon_adatkezelesi_tajekoztato

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL

A résztvevők a Pályázattal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt az [email protected] e-mail címen kérhetnek.

Hírlevél feliratkozás